Aktualności (2019/2020)

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z planowanym przygotowaniem placówki na przyjęcie dzieci prosimy o zapoznanie się z zasadami opieki nad dziećmi w czasie epidemii Covid-19.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie podpisanych dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku przedszkola do dnia 13.05.2020 roku do godz. 1400 (oświadczenie i wniosek znajduje się do pobrania w załączniku poniżej). O zakwalifikowaniu dziecka i terminie otwarcia placówki zostaną Państwo poinformowani.

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID 19

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejście do budynku sygnalizuje się dzwonkiem.
 2. Organizacja pracy ulega zmianie: tworzone są nowe grupy, do których zostaną przydzieleni nauczyciele i pracownicy obsługi.
 3. Ulega zmianie liczba grup i liczba dzieci w poszczególnych oddziałach. W jednym oddziale może być nie więcej niż 12 dzieci. Zgodnie z wytycznymi GIS przedszkole jest w stanie zapewnić miejsce maksymalnie dla 48 dzieci w 4 grupach. Jeden oddział zostaje wyłączony.
 4. Każda grupa przebywa w stałej, wyznaczonej sali, bez możliwości przemieszczania się.
 5. W czasie pobytu, nie rzadziej niż co najmniej raz na godzinę odbywa się wietrzenie sali.
 6. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są dywany, firany, pufy, pluszowe zabawki, gry, puzzle, książeczki i sprzęty, których nie można na bieżąco dezynfekować.
 7. Zgodnie z wytycznymi GIS nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola. Korzystanie z ogrodu przedszkolnego będzie ograniczone, ze względu na dezynfekcję sprzętu w ogrodzie a także na wymaganą zmianowość pobytu grup.
 8. W przedszkolu nie organizujemy leżakowania z powodu konieczności codziennej wymiany pościeli.
 9. Dziecko nie powinno przynosić do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.
 10. Dziecku należy zapewnić codziennie świeży strój do przedszkola oraz dodatkowe ubranie zapasowe.
 11. Dziecko do przedszkola jest przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe, w ściśle określonych godzinach, pojedynczo,  z zachowaniem wymaganego odstępu 2 m.

UWAGA: Rodzic lub opiekun przyprowadzający nie może wejść do budynku. Pracownik  przedszkola zabezpieczony w środki ochrony osobistej odbiera/przekazuje dziecko w drzwiach wejściowych.

 1. Osoby, które przyprowadzają lub odbierają dziecko muszą być zabezpieczone w środki ochrony osobistej – maseczkę ochronną i rękawice (bez środków ochrony osobistej nie można wejść na teren przedszkola).
 2. Dziecko powyżej czwartego roku życia do przedszkola jest przyprowadzane w maseczce ochronnej.
 3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, które mogłyby sugerujących chorobę zakaźną COVID 19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37 °C, a także biegunka, wysypka. Przy wejściu do przedszkola dzieci mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.
 4. Dziecko, u którego występuje temperatura powyżej 37 °C nie będzie przyjęte do przedszkola w tym dniu.
 5. Jeżeli u dziecka po godzinach pracy przedszkola pojawią się niepokojące objawy, sugerujące zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora Przedszkola.
 6. Dziecko u którego stwierdzono w trakcie pobytu w przedszkolu niepokojące objawy chorobowe jest izolowane od innych dzieci do czasu odebrania przez rodziców. Przebywa w oddzielnym pomieszczeniu (izolatorium). Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu maksymalnie 30 min.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 8. Nieobecność dziecka zgłaszana jest z jednodniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub telefoniczną, a w nagłych wypadkach do godz. 0800 w dniu nieobecności dziecka.
 9. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – wszystkie sprawy administracyjne i inne należy  załatwiać drogą mailową lub telefoniczną. Tylko w sytuacjach wyjątkowych możliwy jest kontakt bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu terminu spotkania – dnia i godziny telefonicznie. Telefon do placówki  81 825 52 52.

Adres mailowy: przedszkole4krasnik@interia.pl

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad opisanych w Procedurach, w tym:

a) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym czasie w jego otoczeniu,

b) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu,

c) korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych,

d) stosowania się do poleceń personelu przedszkola,

 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki.

 

ZAŁĄCZNIK do pobrania: oswiadczenie i wniosek rodziców

Szanowni Rodzice

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ogranicza się funkcjonowanie przedszkola do 24 maja 2020 r.

Nauczyciele nadal będą realizować podstawę programową poprzez zdalne nauczanie.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku
Aneta Ufniarz