Mobilności

CELE PROJEKTU:

1. Podniesienie poziomu kształcenia w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, w szczególności CLIL. Mierzalna poprawa kompetencji językowych nauczycieli i dzieci.

2. Osiąganie wysokich wyników edukacyjnych z zakresu matematyki, co będzie skutkować lepszym startem szkolnym, a także zapobiegnie późniejszym niepowodzeniom szkolnym.

3. Poprawa jakości pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie, rozwijanie talentów i kreatywności dzieci.

4. Poszerzenie kontaktów międzynarodowych przedszkola, zwiększenie liczby projektów międzynarodowych m.in. eTwinning, zdobywanie nowych pomysłów do wykorzystania w codziennej pracy.

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU:

1. Sprostanie wymogom nowej podstawy w zakresie posługiwania się językiem obcym, uzyskanie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, w dalszej perspektywie stopniowo wprowadzenie innowacyjnych programów nauczania angielskiego (CLIIL) w celu rozszerzenia oferty zajęć języka angielskiego w przedszkolu.

2. Zwiększenie umiejętności matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia, wprowadzenie innowacyjnych programów nauczania matematyki.

3. Stymulowanie rozwoju uzdolnionych artystycznie dzieci.

4. Udział w projektach eTwinning i aktywne uczestnictwo na platformach edukacyjnych.

Pedagodzy z Przedszkola Miejskiego nr 4
w Kraśniku szkolili się
w Wielkiej Brytanii w Oxfordzie

Dwie nauczycielki i dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku odbyli kurs językowo- metodyczny w Oxford w Wielkiej Brytanii. Kurs dobył się w ramach projektu „Dobry nauczyciel – dobre przedszkole – dobry start” realizowanego z programu Erasmus plus Mobilność Edukacyjna. Projekt został stworzony przez nauczycieli, a jego celem jest przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych i językowych. W trakcie kursu nauczyciele doskonalili umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, a także poznawali metodę CLIL, która pozwala dzieciom na naturalny kontakt z językiem angielskim dzięki wplataniu go w inne zajęcia edukacyjne. Kolejna grupa nauczycieli wyjedzie na kurs językowy  w czerwcu.

Przedszkole Miejskiego nr 4 posiada Europejski plan rozwoju, który przewiduje stopniowe wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, w  szczególności metodę CLIL, podniesienie poziomu kształcenia w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego oraz mierzalną poprawa kompetencji językowych nauczycieli i dzieci. W ramach realizacji projektu przedszkole rozszerza działania edukacyjne również w innych sferach aktywności szczególnie  matematycznej i artystycznej. We wszystkich grupach wiekowych realizowany jest cykl zajęć „Tęczowa matematyka”, który ma na celu zwiększenie umiejętności matematycznych i rozwijanie logicznego myślenia. Wdrażane są również programy  autorskie z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej i ruchowej. Innym elementem działań projektowych jest współpraca międzynarodowa z przedszkolami z Hiszpanii, Rumunii, Turcji, Litwy na platformie edukacyjnej eTwinning. Na tym polu przedszkole z sukcesem realizuje wiele przedsięwzięć edukacyjnych. Jednym z nich jest wymiana kartek świątecznych z rówieśnikami  z tych krajów.

W trakcie 18 miesięcy trwania projektu  oprócz kursów językowo metodycznych, w których bierze udział w 6 nauczycielek, uwzględniono również dwa działania typu: Job shadowing. Podczas wizyty szkole włoskiej ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOGNO i  COLEGIO CONCENTRATO El TALLER w Hiszpanii nauczyciele będą obserwować metody, formy oraz środki i dydaktyczne w edukacji matematycznej sposoby rozwijania indywidualnych zdolności artystycznych dzieci, oraz funkcjonowania klas dwujęzycznych w szkole na etapie wczesnej edukacji.

Pedagodzy z Przedszkola Miejskiego nr 4
w Kraśniku odwiedzili Szkołę Podstawową
Colegio El Taller w Hiszpanii

Przedszkole Miejskie nr 4 w Kraśniku realizuje projekt edukacyjny w ramach Erasmus+
pt. „Dobry nauczyciel, dobre przedszkole, dobry start”. Celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia, wychowania i opieki, organizacji i zarządzania.
W ramach realizacji tego projektu dwie nauczycielki oraz pani dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku odbyły wyjazd szkoleniowy „job- shadowing”, polegający na obserwacji pracy nauczycieli w szkole podstawowej Colegio El Taller w Hiszpanii. Przedszkole jest integralną częścią tej szkoły. Nauczycielki obserwowały  i uczestniczyły w aktywnościach edukacyjnych w przedszkolu i w klasie pierwszej szkoły podstawowej, która jest odpowiednikiem „zerówki” w polskim systemie edukacyjnym. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestniczki wyjazdu śledziły metody nauczania matematyki i języka angielskiego, które różnią się zdecydowanie od polskich zarówno w zakresie podstawy programowej jak i metodyki. Kolejnym punktem na którym skupiona była uwaga polskich nauczycieli były metody i formy rozwijania talentów i zdolności artystycznych dzieci. Czas spędzony w hiszpańskiej placówce był to świetną okazja do wymiany zawodowych doświadczeń, poznania różnic i podobieństw pracy w naszych placówkach, omówienia systemów edukacji oraz realiów pracy. Dodatkowo ciągły kontakt z językiem angielskim pozwalał na podniesienie umiejętności językowych uczestników projektu. Wyjątkową wartością była integracja z nauczycielami szkoły hiszpańskiej. Mamy nadzieję, że po powrocie z mobilności, współpraca będzie kontynuowana i zaowocuje powstawaniem nowych wspólnych projektów.

 


    Pedagodzy z Przedszkola Miejskiego nr 4
    w Kraśniku po raz kolejny szkolili się
    w Wielkiej Brytanii w Oxfordzie

    W ramach projektu Erasmus + Mobilność Edukacyjna, realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kraśniku, w dniach od 18 do 29 czerwca 2018 r. kolejne trzy nauczycielki z przedszkola uczestniczyły w kursie językowo – metodycznym w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Szkolenie zostało przeprowadzone przez „Lake School of English” i odbywało się  w sześcioosobowej grupie z uczestnikami z różnych części świata min. z Włoch i Haiti, w godzinach od 9.00 do 16.00. Zajęcia prowadzone były przez wyspecjalizowanych nauczycieli języka angielskiego, obejmowały doskonalenie ogólnych umiejętności językowych i miały formę praktycznych warsztatów. Udział w kursie metodyczno – językowym w Oxfordzie był dla nauczycieli przede wszystkim ważnym doświadczeniem zawodowym.


Pedagodzy z Przedszkola Miejskiego nr 4
w Kraśniku odwiedzili Przedszkola
we Włoszech

W ramach realizowanego projektu edukacyjnego Erasmus + pt. „Dobry nauczyciel, dobre przedszkole, dobry start” w dniach od 15 do 19 października 2018 r. trzy nauczycielki z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym „Job – Shadowing”, podczas którego obserwowały pracę pedagogów w pięciu przedszkolach we Włoszech: Scuola Materna w Stibello, Scuola Dell’ Infanzia Ambria, Scuola Dell’ Infanzia Locatelli – Zogno, Scuola Dell’ Infanzia Di Endenna, Scuola Dell’ Infanzia Statale Cavagnis. Wszystkie te placówki są integralną częścią szkoły podstawowej. Nauczycielki poznały metody pracy pedagogicznej, zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa włoskiego, a także organizacji pracy przedszkoli włoskich. Podczas wizyt obserwowały metody i formy rozwijania twórczości artystycznych oraz umiejętności matematycznych dzieci. Miały również okazję do wymiany doświadczeń zawodowych. Podsumowaniem pobytu w przedszkolach włoskich było uczestnictwo w radzie pedagogicznej z nauczycielkami wszystkich odwiedzanych przedszkoli, na której została dokonana ewaluacja różnic i podobieństw pracy włoskich i polskich placówek.