Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

 

 

Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w przedszkolach  i innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa:

uchwała nr XLIX/510/2018 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego przez  Miasto Kraśnik

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Miasto Kraśnik są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Określa się opłatę za jedną godzinę wychowania przedszkolnego dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

2. Opłata dla uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie – wynosi 0,80 zł.


Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia według stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, obejmującej wyłącznie koszt zakupu surowców do przygotowania tego posiłku.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 364/2010 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.08.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za posiłki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraśnik  dzienna stawka żywieniowa trzech posiłków wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych) w tym:

1)     śniadanie – 1,50 zł

2)     obiad – 2,80 zł

3)     podwieczorek – 0,70 zł

Rodzic, Opiekun prawny oświadcza, że dziecko korzystać będzie z wyżywienia w liczbie posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie wyliczana jest w oparciu o iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w danym miesiącu.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.

Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.