LUTY

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • Nasze zmysły
  • Poznajemy różne zawody
  • Zabawy na śniegu
  • Różne rodzaje parków

ZADANIA NA MIESIĄC  LUTY

  • rozwijanie mowy, budzenie zainteresowania literami: b, B, g, G, w, W, wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozpoznanie i nazywanie poznanych liter;
  • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków; określa cechy fizyczne: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu; dostrzeganie zmian zachodzących we własnym wyglądzie pod wpływem upływającego czasu; utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby;
  • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak: wyjście na zakupy, koncert, pocztę; poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji; grupowanie przedmiotów według zauważonej cechy (zastosowania);
  • wzbogacanie czynnego słownictwa dziecka poprzez swobodne wypowiedzi na temat zabaw i sportów zimowych; wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu; zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania sportów zimowych;
  • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw z zabaw na śniegu i lodzie; zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi; rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych;
  • zapoznanie z parkami różnego rodzaju; poznawanie zasad zachowania się w parku narodowym; poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów; poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt;
  • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; poznawanie ogólnej budowy drzew (korzenie, pień, korona); wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków; wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste;
  • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7, 8, liczy w dostępnym mu zakresie; rozwijanie umiejętności liczenia;
  • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów;
  • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;
  • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas zabaw przy muzyce.