KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W KRAŚNIKU

 

Szanowni Państwo,

w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w  Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kraśniku.

Kto jest administratorem danych osobowych Państwa i dzieci

Administratorem danych osobowych państwa oraz dzieci jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku.

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

  • listownie na adres siedziby administratora: ul. Słowackiego 5, 23-204 Kraśnik,
  • e-mailem:przedszkole4krasnik@interia.pl,
  • telefonicznie : + 48 825 52 52

Z kim możecie się Państwo kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Z IOD można  się  skontaktować pisząc na adres: e-mail: iodp@krasnik.eu.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Państwa i dzieci

Dane osobowe Państwa oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku, a także promowania działań dydaktyczno-wychowawczych placówki, osiągnięć i umiejętności uczniów.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z zm.)) w celu realizacji obowiązku nałożonego na Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W odniesieniu do pozostałych podanych przez Państwa dobrowolnie danych osobowych (również tych, o których mowa w art. 9 RODO) podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 litera a RODO – czyli zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie.

Komu możemy udostępnić dane Państwa i dzieci

Dane osobowe Państwa i dzieci możemy udostępnić podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, organom władzy publicznej i podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, takim jak, m. in. MEiN, Urząd Miasta Kraśnik, Sąd Rodzinny, MOPS w Kraśniku. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty współpracujące z Administratorem oraz osoby działające na polecenie Administratora. Wytwory, wizerunek oraz imię i nazwisko dziecka mogą być publikowane na stronie internetowej placówki, organu prowadzącego, w prasie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane Państwa i dzieci

Dane osobowe Państwa i dzieci będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów. Po upływie tego czasu dane zostaną trwale zniszczone lub zarchiwizowane w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – przez czas na jaki została udzielona lub do momentu jej wycofania.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienie przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Jakie przysługują Państwu prawa

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:

  • dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
  • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
  • usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
  • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.